Tài nguyên dạy học

LIÊN KẾT WEB

BÂY GIỜ LÀ:

LỊCH VẠN NIÊN

Ảnh ngẫu nhiên

167.jpg IMG_0032.jpg NNCBCC.swf KHAI_GIANG.swf Small_nvn_1238171031.jpg Balan3.jpg IMG_2104.jpg Traicongdoan.swf Myalbum.swf IMG_0559.jpg

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Lê Lợi - TP Tam Kỳ - Quảng Nam

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Quy chế nâng lương trước thời han

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Võ Tấn Dũng (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:07' 10-11-2015
  Dung lượng: 72.0 KB
  Số lượt tải: 3
  Số lượt thích: 0 người
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ TAM KỲ

  Số: 105/QĐ-UBND
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Tam Kỳ, ngày 10 tháng 01 năm 2014
  
  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn
  đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
  lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;
  Căn cứ Luật Viên chức ngày 01/01/2012;
  Căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
  Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động;
  Xét đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ thành phố Tam Kỳ,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.
  Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như Điều 3;
  - Sở Nội vụ;
  - Đảng bộ CQ CQ;
  - LĐLĐ thành phố;
  - Lưu: VT, NV.
   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
  CHỦ TỊCH
  (Đã ký)
  Nguyễn Văn Lúa


  
  UỶ BAN NHÂN DÂN
  THÀNH PHỐ TAM KỲ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
  QUY CHẾ
  Nâng bậc lương trước thời hạn đối với
  cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích
  xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
  (Ban hành theo Quyết định số 105/QĐ-UBND
  ngày 10/01 /2014 của Ủy ban nhân dân thành phố)

  CHƯƠNG I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Quy chế này quy định chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ; nhằm động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua lao động sáng tạo, có sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
  Điều 2. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
  a) Cán bộ, công chức, viên chức xếp lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ làm việc trong các cơ quan nhà nước từ Thành phố đến xã, phường (xã, phường gọi chung là cấp xã) và trong các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm:
  - Cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh bầu cử hiện đang đảm nhiệm;
  - Công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ;
  - Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên thực hiện xếp lương như công chức hành chính;
  - Công chức cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo từ sơ cấp trở lên phù hợp với chuyên môn của chức danh đảm nhiệm;
  b) Những người xếp lương theo bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ do Nhà nước quy định được cấp có thẩm quyền quyết định đến làm việc tại các dự án và các cơ quan, tổ chức quốc tế đặt tại thành phố Tam Kỳ, thuộc danh sách trả lương của UBND thành phố.
  c) Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/
   
  Gửi ý kiến

  Chào mừng năm học mới 2014 -2015